دانلود آهنگ دوا لیپا One Kiss همراه با متن اهنگ و پخش انلاین از رسانه می دانلود

ترجمه و متن آهنگ one Kiss از dua lipa

One kiss is all it takes
یه بوسه همه ی چیزیه ک لازمه
Falling in love with me
تا عاشق من بشی
Possibilities
احتمالات
I look like all you need
من مثل تمام چیزایی هستم که لازمته
♪♪♪
Let me take the night, I love real easy
بذار شب مال من بشه ، من خیلی آسون عشق می ورزم
And I know that you’ll still wanna see me
و من میدونم هنوزم میخوای منو ببینی
On the Sunday morning, music real loud
روز یکشنبه … [با یه] موزیک خیلی بلند
Let me love you while the moon is still out
بذار بهت عشق بورزم وقتی که هنوز ماه تو آسمونه
♪♪♪
Something in you lit up heaven in me
یه چیزی توی تو ، درون من بهشت به پا کرد
The feeling won’t let me sleep
این حس نمیذاره بخوابم
Cause I’m lost in the way you move, the way you feel
چون من توی حرکاتت گم میشم، حسی که بم میدی
♪♪♪
One kiss is all it takes
یه بوسه همه ی چیزیه ک لازمه
Falling in love with me
تا عاشق من بشی
Possibilities
احتمالات
I look like all you need
من مثل تمام چیزایی هستم که لازمته
♪♪♪
One kiss is all it takes
یه بوسه همه ی چیزیه ک لازمه
Falling in love with me
تا عاشق من بشی
Possibilities
احتمالات
I look like all you need
من مثل تمام چیزایی هستم که لازمته
♪♪♪
One, One, Darling
یدونه، یدونه، عزیزم
One, One, Darling
یدونه، یدونه، عزیزم
♪♪♪
I just wanna feel your skin on mine
من فقط میخوام تماس بدنت رو حس کنم
Feel your eyes do the exploring
حس کنم که چشمات که دارن جستجو میکنن
Passion in the message when you smile
اشتیاقی که تو پیامت هست وقتی لبخند میزنی
Take my time
زمان من در اختیارت
♪♪♪
It’s something in you lit up heaven in me
یه چیزی توی تو ، درون من بهشت به پا کرد
The feeling won’t let me sleep
این حس نمیذاره بخوابم
‘Cause I’m lost in the way you move, the way you feel
چون من توی حرکاتت گم میشم، حسی که بم میدی
♪♪♪
One kiss is all it takes
یه بوسه همه ی چیزیه ک لازمه
Falling in love with me
تا عاشق من بشی
Possibilities
احتمالات
I look like all you need
من مثل تمام چیزایی هستم که لازمته
♪♪♪
One kiss is all it takes
یه بوسه همه ی چیزیه ک لازمه
Falling in love with me
تا عاشق من بشی
Possibilities
احتمالات
I look like all you need
من مثل تمام چیزایی هستم که لازمته
♪♪♪
One, One, Darling
یدونه، یدونه، عزیزم
One, One, Darling
یدونه، یدونه، عزیزم
♪♪♪
See a wonderland in your eyes
ی سرزمین عجایب تو چشات میبینم
Might need your company tonight
شاید امشب به همراهیت نیاز داشته باشم
Something in you lit up heaven in me
یه چیزی توی تو ، درون من بهشت به پا کرد
The feeling won’t let me sleep
این حس نمیذاره بخوابم
Cause I’m lost in the way you move, the way you feel
چون من توی حرکاتت گم میشم، حسی که بم میدی
♪♪♪
One kiss is all it takes
یه بوسه همه ی چیزیه ک لازمه
Falling in love with me
تا عاشق من بشی
Possibilities
احتمالات
I look like all you need
من مثل تمام چیزایی هستم که لازمته
♪♪♪
One kiss is all it takes
یه بوسه همه ی چیزیه ک لازمه
Falling in love with me
تا عاشق من بشی
Possibilities
احتمالات
I look like all you need
من مثل تمام چیزایی هستم که لازمته
One, One, Darling
یدونه، یدونه، عزیزم
One, One, Darling
یدونه، یدونه، عزیزم