کلش ات د کستل 2022

کلش ات د کستل

مسابقه کشتی کج کلش ات د کستل 2022

مسابقاتی که برگزار میشود

1-لیو مورگان در مقابل شینا بیزلر

2-بیانکا، الکسا و آسکا vs بیلی، داکوتا کای و ایو اسکای

3-ادج و ری میستریو vs جاجمنت

4-ریدل در مقابل ست رولینز

5-گانتر در مقابل شیمس

6-رومن در مقابل دراو